Wednesday, August 10, 2016

Psalm 66

Introit (III Easter)
Introit (VI Easter)
Introit (Sunday II)
Responsorial Psalm (VI Easter A; Sunday XIV C)
Offertory (V Easter; Sunday II)
Communion (Sunday II C)